O nama

Centar za socijalnu skrb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Krk osnovan je za područje grada Krka i općina; Baška, Dobrinj, Malinska, Omišalj, Punat i Vrbnik s pripadajućim naseljima.
Sjedište Centra za socijalnu skrb Krk je u Krku, Vršanska 21A.

Ravnateljica Centra je Nives Karabaić, dipl.iur.

Upravno vijeće

Centrom za soc.skrb Krk upravlja upravno vijeće u sastavu:

 1. Lovorka Nemet Strčić, predsjednica
 2. Marija Buterin, zamjenica predsjednice
 3. Lidija Kovačić
  – predstavnici osnivača
 4. Josipa Lada Car
  – predstavnica jedinice područne samouprave
 5. Jasenka Ivanović
  – predstavnica radnika Centra

Stručno vijeće

Centar za socijalnu skrb Krk ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Centra.Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenih Zakonom i Statutom.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • Rješava u prvom stupnju u upravnom području soc.skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ZSS i posebnih propisa.
 • Provodi izvršenje rješenja
 • Vodi propisane očevidnike
 • Izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • Daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • Daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršenje kazne zatvora
 • Sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • Izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udom.ob. te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • Provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 • Provodi posredovanje u postupku razvoda braka

Osim javnih ovlasti obavlja i druge stručne poslove:

 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • Obavlja stručno analitičke poslove
 • Potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć. Dobrovoljan rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • Sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • Predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • Predlaže,potiče i usklađuje druge aktivnosti u području soc.skrbi na lokalnoj razini
 • Sudjeluje u donošenju soc.plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Procjenjuje potrebe korisnika i planiranje pružanje soc.usluga
 • Osigurava razvoj soc.usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom soc.usluga
 • Prati razvoj standarda kvalitete soc.usluga
 • Koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem župan.koordinatora
 • Organizira i provodi edukacije i supervizije udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i struč.radnika drugih pružatelja soc.usluga
 • Provodi i organizira edukacije i superviziju struč.radnika centra za soc.skrb
 • Provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem rod.skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora.