Zakoni

 

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19,64/20 i 138/20).

Zakon o udomiteljstvu, NN 115/18

Obiteljski zakon, NN 103/15 i 98/19

Zakon o privremenom uzdržavanju, NN 92/14.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, NN 92/14  i 98/19

Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN 70/17, 126/19 i 84/21

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 76/14.

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13 i 85/15